Ouderraad & vrijwillige ouderbijdrage

logo OR

OUDERRAAD
De ouderraad houdt zich bezig met het coördineren en/of organiseren van allerlei activiteiten voor de school. De OR en bestaat uit zes leden, die tijdens de jaarlijkse ouder­avond worden gekozen, en twee leerkrachten. Na een periode van vier jaar is een lid aftredend en herkies­baar. Ouders kunnen zitting hebben, zolang hun kinderen op school zitten. De OR vergadert om de zes weken, wanneer dit nodig is; niet volgens vast schema.

Alle ouders krijgen jaarlijks de gelegenheid om kenbaar te maken bij welke activiteiten ze graag betrokken wil­len worden.

Leden ouderraad:

  • Cindy Wagenaar, voorzitter
  • Nynke Bouwhuis, penningmeester
  • Pietsy Altena, notulist
  • Grietje Amels, lid
vrijwillige ouderbijdrage

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
De ouderraad beheert het schoolfonds. Vanuit dit fonds worden bijzondere kosten betaald. De inkomsten bestaan uit verschillende acties en de bijdragen van ouders. Deze bijdrage is vastgesteld op € 50,-- per leerling per jaar. In oktober/november krijgen ouders een brief met het verzoek om dit bedrag (in termijnen) te betalen.

De ouderraad gebruikt de inkomsten voor het geheel of gedeeltelijk betalen van schoolse en buitenschoolse activiteiten van leerlingen, zoals bijvoorbeeld het schoolreisje. De inkomsten worden ook gebruikt voor bijeenkomsten van ouders, kosten voor lief-en-leed en soms voor de aanschaf van leer- en hulpmiddelen, waar de school zelf onvoldoende financiële middelen voor heeft.

Notulen OR