Medezeggenschap

MR kleurrijk2

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
De medezeggenschapsraad is het officiële schoolorgaan voor overleg met directie en/of bestuur, ouders en de leerkrachten en richt zich op beleidsmatige zaken. De medezeggenschapsraad kan de directie adviseren bij het nemen van bepaalde besluiten. Soms kan een besluit alleen maar worden genomen als de medezeggenschapsraad daarmee akkoord gaat. De bevoegdheden zijn vastgelegd in de wet.

De MR biedt ouders en personeelsleden de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school en de kwaliteit van het onderwijs.

De medezeggenschapsraad bestaat uit vier leden, twee ouders en twee leerkrachten. De ouderleden van de medezeggenschapsraad hebben zitting voor een periode van vier jaar en zijn herkiesbaar, zolang hun kinderen op school zitten. De personeelsleden in de medezeggenschapsraad zijn eveneens om de vier jaar aftredend en herkiesbaar.

Leden medezeggenschapsraad:

Oudergeleding:

Personeelsgeleding:

 

Onderwijsteam medezeggenschapsraad, de OMR

De Populier maakt deel uit van onderwijsteam 2 van Stichting Gearhing. In dit team horen ook basisschool De Pipegaal, (Workum), De Meiboom (Warns) en De Skulpe (Hindeloopen). De OMR behartigt de overkoepelende zaken in het onderwijsteam. Meer informatie over de OMR vindt u op de website van OBS De Pipegaal, onder Praktische informatie/Onderwijsteam 2 (u wordt doorgeleid naar de website van OBS De Pipegaal).

 

GMR

Er is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad die alle scholen van Gearhing vertegenwoordigt, en die onze MR kan adviseren, en door onze MR gevraagd en ongevraagd van advies kan worden voorzien. Zie hiervoor de site van Gearhing en voor de notulen van de GMR klikt u hier.

Vergaderingen van MR, OMR en GMR zijn openbaar.

Notulen MR