Ontwikkelingen in dit schooljaar

Toekomstrichting

Onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. Onze visie op onderwijs is zichtbaar in alles wat we doen en wat we ontwikkelen.

Voor dit schooljaar hebben we binnen ons onderwijsteam (waar De Populier onderdeel van is) de volgende plannen:

• Implementatie nieuwe taalmethode Taal Op Maat op De Utskoat en invoering methode voor aanvankelijk leesonderwijs (Veilig Leren Lezen Kim-versie);
• Op De Populier wordt eveneens een methode voor aanvankelijk lezen ingevoerd: Lijn 3;
• In de groepen 1 en 2 wordt het instrument “Onderbouwd” ingevoerd;
• Voor onderwijsteam 3 gaan we dit schooljaar op zoek naar een passende methode voor sociaal emotionele vorming;
• Borgen van de nieuwe zorgstructuur in januari 2018 (didactisch groepsoverzicht, datamuur en planning). Daarnaast het maken van didactische groepsoverzichten per school;
• Uitvoering geven aan het IPB-beleid (Integraal PersoneelsBeleid) van Gearhing;
• Teamtraining “Rekenen” voor De Utskoat en De Populier;
• Actieve leerhouding leerlingen verbeteren door scholing leerkrachten, collegiale consultatie en klassenobservaties.