Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Onderwijstijd en methoden

Vakgebied

Groepen

Lestijd vakgebied

Sociaal Emotioneel Leren en Burgerschap

1 en 2

0,3 uur

Kwink/Kwink Burgerschap

Sociaal Emotioneel Leren en Burgerschap

3 en 4

0,45 uur

Kwink/Kwink Burgerschap

Sociaal Emotioneel Leren en Burgerschap

5 en 6

0,45 uur

Kwink/Kwink Burgerschap

Sociaal Emotioneel Leren en Burgerschap

7 en 8

0,45 uur

Kwink/Kwink Burgerschap

Taal/WO-vakken

Taalontwikkeling

1 en 2

3 uur

Onderbouwd

Taal/Taal/WO vakken

Aanvankelijk lezen

3 en 4

11 uur

Lijn 3/Estafette/Taal gekoppeld aan Nieuwsbegrip

Taal/WO-vakken

Taalontwikkeling, Voortgezet lezen, Begrijpend lezen, WO

5 t/m 8

10,45 uur

Estafette/Taal gekoppeld aan Nieuwsbegrip/Nieuwsbegrip XL/Argus Clou

Rekenen & Wiskunde

Cijferend rekenen, Toepassend rekenen, Technisch rekenen

1-2

2,45 uur

Onderbouwd/Met Sprongen Vooruit/Rekenplein

Rekenen & Wiskunde

Cijferend rekenen, Toepassend rekenen, Technisch rekenen

3 en 4

5,30 uur

Pluspunt 4

Rekenen & Wiskunde

Cijferend rekenen

Toepassend rekenen

Technisch rekenen

5 t/m 8

5 uur

Met sprongen Vooruit/RekenXL

Digitale Geletterdheid - Burgerschap

1 t/m 8

Geïntegreerd in de andere vakken

Diverse bronnen

Schrijven

3 en 4

1 uur

Klinkers

Schrijven

5 en 6

0,45 uur

Klinkers

Schrijven

7 en 8

0,5 uur

Klinkers

Spelling

4 t/m 8

3,30 uur

STAAL Spelling

Werken met ontwikkelingsmateriaal

1 en 2

8,30 uur

Ontwikkelingsmateriaal

Bewegingsonderwijs

1 en 2

6,30 uur

Basislessen bewegingsonderwijs/Activiteiten tijdens kleine pauze

Bewegingsonderwijs

3 en 4

2,45 uur

Basislessen bewegingsonderwijs/Activiteiten tijdens kleine pauze

Bewegingsonderwijs

5 t/m 8

2,45 uur

Basislessen bewegingsonderwijs/Activiteiten tijdens kleine pauze

Muzikale vorming

1 en 2

1 uur

123ZING

Muzikale vorming

3 t/m 8

0.30 uur

123ZING

Frysk

1 t/m 8

0,30 uur

Spoar 8/Ikke/Fryske tillevyzje: Witwat Tsjek,/Skik/tsjil

Engels

1 en 2

0,15 uur

Join In

Engels

3 en 4

0,30 uur

Join In

Engels

5 t/m 8

0,45 uur

Join In

Creatieve vorming/ateliers

3 en 4

0,45 uur

Diverse bronnen

Creatieve vorming/ateliers

5 t/m 8

1 uur

Diverse bronnen

Methoden

Staal

Maakt kinderen sterk in taal en spelling

Laat taal tot leven komen met Staal, de allereerste methode die spelling en grammatica combineert. En met succes: Staal zorgt voor betere resultaten op elke school. Met tekst, beeld en andere zelfgekozen bronnen werk je met de kinderen toe naar een taalproduct dat inspeelt op hun eigen belevingswereld.

 

Met Sprongen Vooruit

Het reken-wiskundeprogramma

Met Sprongen Vooruit is een programma voor rekenen en wiskunde in het primair onderwijs. Het programma is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, voortschrijdende inzichten op het gebied van didactiek, pedagogiek en reken-wiskundeonderwijs.

Het programma omvat uitgebreide reken-wiskundedidactische nascholing, een breed palet aan reken-wiskundelessen, educatieve rekenspellen en oefenmaterialen. Inhoudelijk onderscheidt het programma zich van methodes en materialen door de klassieke interactiviteit, coöperatieve spelvormen, bewegend leren rekenen, en het honoreren van inbreng van leerlingen door het maken van eigen producties. 

Leerlingen blijken door Met Sprongen Vooruit reken-wiskundeonderwijs betere resultaten te krijgen. De leerlingen ervaren de lessen en educatieve spellen als leuk en betekenisvol waardoor ze meer plezier in rekenen krijgen. De leerlingen bewegen, het  gebruiken hun eigen lijf en de eigen producties zorgen voor een grotere betrokkenheid. Deze positieve wisselwerking tussen inhoud en vorm zorgt ervoor dat de resultaten bij leerlingen die les krijgen op basis van Met Sprongen Vooruit direct omhooggaan.

Spoar 8

Spoar 8 is de lesmethode voor de Friese taal in het basisonderwijs. In een digitale leeromgeving leren kinderen op thematische wijze Fries verstaan, spreken, lezen en schrijven. Altijd in ‘functionele taalsituaties’, want juist op de momenten dat je bijvoorbeeld iets uit wilt leggen of de weg wilt vragen, krijgt taal betekenis.

In de Ynteraktive Sykplaten leert Keimpe de Krokodil de kinderen telkens 20 Friese woorden. De kinderen zien Keimpe ook terug in de Lêsline. Daar geeft de krokodil in alle lessen instructie over de Friese ‘letters’ die geleerd worden en de opdrachten die daarbij horen. In de context van wat de kinderen en de dieren uit de Lêsline meemaken, oefenen de kinderen zelfstandig het lezen van de Friese taal op de computer of tablet.

Naast het lesmateriaal voor de onderbouw is er in Spoar 8 ook van alles te vinden voor de bovenbouw. Voor kinderen uit groep 5 t/m 8 zijn er bijvoorbeeld korte thematische Lessesearjes, waarbij ze − steeds in vier lessen − leren verstaan, spreken, lezen en schrijven in het Fries. Lessenseries worden afgesloten met een grote talige eindopdracht: een Tram- of Treinopdracht. Die opdrachten zijn, net als de Taalaktiviteiten in groep 1 t/m 4, gekoppeld aan het referinsjeramt Frysk (rrF).

Verder werken de bovenbouwers aan hun Friese woordenschat, spelling en grammatica met de educatieve game Meunstertún. Altijd op hun eigen niveau, want Meunstertún is een adaptieve game.

Kwink

voor sociaal-emotioneel leren op school

Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL). Inclusief burgerschap en mediawijsheid. Voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs. Kwink biedt een doordacht SEL-programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep. Sluit goed aan bij de principes van PBS (Positive Behaviour Support).

 

123 ZING

De complete muziekmethode

123ZING biedt een doorlopende leerlijn voor groep 1-8. Daarnaast is er een aanbod van ruim 650 lessen en liedjes waarin alle muzikale domeinen en genres aan bod komen. 

  • Doorlopende leerlijn: muzieklessen voor groep 1 t/m 8 volgens de leerlijn muziek van het SLO.
  • Alle domeinen: alle domeinen van muziekonderwijs komen ruimschoots aan bod!
  • Creëren en componeren: ontdek het zelf maken van muziek met de 123ZING Studio.
  • Energizers: deze korte muzikale tussendoortjes zorgen voor frisse energie in de klas.

Kik hier voor meer informatie

Kwink voor burgerschap

De school als oefenplaats

Alles wat we doen raakt aan onze rol als burger. Dat geldt ook voor kinderen. Om ze daarmee te leren omgaan, is de school een ideale oefenplaats. Geef kinderen daarom de ruimte om te werken aan vaardigheden als communiceren, samenwerken en deelnemen aan besluitvormingsprocessen. Laat ze kennismaken met de achtergronden van onze democratische rechtstaat en bereid ze voor op hun rol in de maatschappij. In de lessen worden daarvoor concrete tips gegeven.

De lessen voor onder-, midden- en bovenbouw hebben gelijke thema’s die burgerschap concreet en expliciet maken. Er is veel aandacht voor de fundamenten van onze democratische rechtstaat die bestaat uit rechten én plichten.

 

 

 

Onderbouwd

Kinderen krijgen gelijke kansen als ze ongelijk onderwijs genieten! - Simone Haven, 2011

Onderbouwd volgt peuters en kleuters in hun ontwikkeling door middel van spelaanbod. Het educatieve ontwikkelingsmateriaal wordt door middel van directe instructie aangeboden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een handpop.

Elk kind kan in Onderbouwd werken en leren op het niveau waar het kind op dat moment aan toe is. Omdat de ontwikkeling van kleuters sprongsgewijs verloopt is het gebruik van Onderbouwd online ideaal en tijdbesparend: er wordt gewerkt met individuele handelingsplannen, plannen op groepsniveau, groepsoverzichten en opbrengsten. 


Lijn 3

Taal- en leesmethode voor groep 3

Met Lijn 3 leren kinderen niet alleen letters en woorden, maar ontdekken ze ook de wereld om hen heen. De letter staat centraal in deze methode, die met prikkelende thema’s inspeelt op de belevingswereld van kinderen. Deze nadruk op beleven en ontdekken zorgt voor bovengemiddelde leerresultaten.

Estafette

Met Estafette ervaren wij lol in lezen en daarmee komen we verder!

Technisch en begrijpend én studerend lezen voor groep 4 t/m 8

Nieuwsbegrip

Compleet leesonderwijs met technisch en begrijpend lezen. Alle aandacht voor leesmotivatie met fictielezen.

Nieuwsbegrip is een complete methode voor leesonderwijs met de onderdelen begrijpend lezen, voortgezet technisch lezen en Nieuwsbegrip fictie voor de leesmotivatie.

De wekelijkse lessen met actuele onderwerpen voor begrijpend lezen zijn uitgebreid naar lessen voor voortgezet technisch lezen en fictielezen. Hiermee is Nieuwsbegrip Goud de meest complete en digitale leesmethode. En met Fictielezen besteed je ook nog eens aandacht aan leesmotivatie, want Fictielezen is volledig ontwikkeld om het enthousiasme voor lezen te bevorderen.

Argus Clou

Alles voor wereldoriëntatie

Samen met professor Argus Clou gaat de klas op ontdekkingsreis in de wonderlijke wereld van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Door mysteries te ontrafelen, raadsels op te lossen en verbanden te leggen wordt elk kind uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen.

RekenXL

Voor de ontwikkeling van rekentalent

Rekenbegaafde kinderen hebben iets nodig waar ze écht moeite voor moeten doen. RekenXL biedt een complete aanpak voor groep 3 t/m 8 met pittige rekenwiskundige projecten voor een heel schooljaar. Met RekenXL lopen kinderen misschien voor het eerst tegen de grenzen van hun talent aan. En juist daar leren ze van!

Rekenplein

Een vliegende start!

Rekenplein geeft je de ideale combinatie van rekenen, spel en spelen in groep 1-2. Rekenactiviteiten in een leerlijn die naadloos aansluit op Pluspunt en De wereld in getallen. Activiteiten voor in de speelwerktijd waarmee kinderen spelenderwijs de wereld van getallen ontdekken. Met Rekenplein worden jonge kinderen een goede rekenstart gegeven!

Pluspunt

Het rekenonderwijs van de toekomst

Pluspunt, de allerbeste rekendidactiek: uitdagend en preventief. Een programma met ruimte, maximale controle over het rekenonderwijs en het uitdagen van kinderen met boeiende rekenprojecten. 

Klinkers

Leren schrijven is een feest met Klinkers

Klinkers is het perfecte vervolg op Lijn 3. Met afwisselende oefeningen die aansluiten op hun belevingswereld ontdekken kinderen het belang én plezier van schrijven. Aandacht voor de schrijfhouding en fijne motoriek zorgt voor nette en ontspannen schrijvers, of ze nu in blokletters of verbonden schrift leren schrijven.

Join in

Actief Engels voor groep 1 t/m 8

Join in brengt de klas in beweging en laat kinderen actief de Engelse taal verkennen. En toepassen, want meteen vanaf het begin spreken ze Engels met elkaar over onderwerpen die hen bezighouden. Niet de technische taalbeheersing staat centraal, maar datgene waarvoor je de taal gebruikt: communicatie.