Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Medezeggenschap: MR en GMR

MR: Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is het officiële schoolorgaan voor overleg met directie en/of bestuur, ouders en de leerkrachten en richt zich op beleidsmatige zaken. De medezeggenschapsraad kan de directie adviseren bij het nemen van bepaalde besluiten. Soms kan een besluit alleen maar worden genomen als de medezeggenschapsraad daarmee akkoord gaat. De bevoegdheden zijn vastgelegd in de wet.

De MR biedt ouders en personeelsleden de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school en de kwaliteit van het onderwijs.

De medezeggenschapsraad bestaat uit vier leden, twee ouders en twee leerkrachten. De ouderleden van de medezeggenschapsraad hebben zitting voor een periode van vier jaar en zijn herkiesbaar, zolang hun kinderen op school zitten. De personeelsleden in de medezeggenschapsraad zijn eveneens om de vier jaar aftredend en herkiesbaar.

Klik hier voor het MR regelement 2024-2026

 

Leden medezeggenschapsraad:

Oudergeleding:

  • Jeroen Adema (voorzitter) 
  • Marrit Barrett-Van Dijk 

Personeelsgeleding:

  • Marije Fopma-Peenstra
  • Femke de Graaf

GMR

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Er is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor alle scholen binnen de Stichting KyK. Hier worden alle zaken besproken die alle scholen aangaan. De GMR bestaat uit 14 personen, dit zijn ouders en personeelsleden. De namen van de leden van de GMR staan op www.kykscholen.nl. Ook vindt u hier de notulen van de GMR.